AKTUALITY

Sestavení a instalace originálního příslušenství k oboustrannému lankovému spínači

Základním příslušenstvím k lankovým spínačům DuK je lanko RL5 a napínací pružiny SPF-W. Další příslušenství slouží k upevnění úvazku lanka, k seřízení a vedení lanka. V případě použití nevhodného lanka, nevhodných pružin a nebo nevhodných dalších příslušenství výrobce neručí za správnou funkci spínače. Sestavení příslušenství je na zodpovědnosti toho, kdo sestavu smontuje a dále udržuje.

Následné instrukce jsou pouze doporučením instalace, které striktně nevymezují způsob provedení.

Minimální parametry vzdáleností vodících ok

Pro zajištění bezpečné funkce je nutné dodržet minimální vzdálenosti vodících ok od úvazků lanka. Je nutné vzít na vědomí, že tyto vzdálenosti určují hranici mezi blokaci lanka při jeho zatažení a funkčnosti sepnutí.

 

LS sestava s parametry

Vodící oka jsou označena pro účely tohoto návodu zleva doprava. Upevňovací otevřené vodící oko č.1 vlevo je úvazkem pružiny a řetízku. Natočení háku oka směřuje směrem nahoru. Může však z bezpečnostních důvodů směřovat také dolů nebo pod úhlem ke stroji.

Dallší následné vodící oko č.2 nebo překážka musí být vzdálenosti minimálně 40mm od konce zaizolované části úvazku lanka při svěšeném řetízku 50mm od hrany pružiny. Při snížení této hodnoty může dojít k zablokování konce lanka o vodící oko a tím k omezení nebo zrušení automatické funkce sestavy spínače. Vzdálenost mezi ukončením lanka a vodícím okem se mění se vzdáleností  prověšení řetízku. Doporučujeme tuto minimální vzdálenost mít vždy větší o 30mm.

Vzdálenost mezi vodícím okem č.2 a č.3 je omezena na celkovou funkčnost a dodržení normových hodnot. Požadavek ČSN EN 620+A1 je splnění normové hodnoty aktivace nouzového zastavení při zatažení lanka do 300mm kolmice od roviny lanka mezi dvěma vodícími oky při použití síly do 125N. To znamená, že při malé rozteči mezi druhým a třetím vodícím okem je kolmice pro aktivaci kratší, ale potřebná síla větší.

Vodící oko u lankového spínače (dle obrázku vodící oko č.3) před napínacím šroubem a úvazkem má obdobná pravidla jako u vodícího oka č.2. Vodící oko č.3 je ve vzdálenosti minimálně 40mm plus vzdálenost obou zašroubovaných závitů napínacího šroubu od konce zaizolovaného lanka úvazku při svěšeném řetízku 50mm od hrany pružiny. Napínací šroub musí být nastaven tak, aby umožnil seřízení lanka a prověšení řetízku.

 

Za žádných okolností nesmí dojít k zablokování tahu lanka o vodící oko nebo překážku.


Pravá strana úseku lankového spínače a sestavení vodících ok je shodná s levou stranou avšak zrcadlové otočené.

Po instalaci je povinné ověřit nastavené parametry provedení měřením.

Ověření parametrů

 

Sestavení napínacího šroubu SPS6

Napínací šroub s kontramatkami SPS6 slouží pro seřízení předepnutí lanka lankového spínače. Napínací šroub se navleče na ocelový trn na konci páky lankového spínače. Na druhý konec šroubu se upevní lanko.

Po nastavení šroubu na střední polohu (prvotní seřízení) musí být šroub zajištěn levou (levý závit) a pravou (pravý závit) kontramatkou M6.

Sestavení SPS6

Nepoužijí se kontramatky, tak vlivem otřesů a otáčení lanka ve své ose se šroub může uvolnit popřípadě rozšroubovat.

Sestavení SPS6 - levá strana

 

Levá strana na napínacím šroubu je označena písmenem „L“. Obdobně je označena i matka M6.

 

 

Sestavení SPS6 - s pákouOkem napínacího šroubu se na jedné straně provleče lanko RL5 s očnicí SKA5. Druhá strana napínacího šroubu se navleče na ocelový trn se závlačkou páky lankového spínače.

Po seřízení napínacího šroubu je nutné dotáhnout obě kontramatky.

 

Sestavení úvazku lanka RL5

Úvazek lanka RL5 lankového spínače musí být sestaven tak, aby jeho části nebyly opřeny o jakoukoliv konstrukci ve všech úhlech natočení. Každý úvazek je sestaven s očnice SKA5 a dvou lanových svorek SKL5. Číslice u označení znamená vnější průměr lanka v milimetrech.

Úvazek má u běžných instalací svázanou rezervu lanka od 0,5m do 1m. Tato rezerva slouží pro seřízení předepnutí celé sestavy lankového snímače. Avšak u popisovaných krátkých úseků je tato rezerva minimální (asi 180mm).

Rezervu je na jejím konci nutné zaizolovat a spojit s druhou částí lanka. Rezervou nesmí vzniknout vyčnívající část.

Sestavení úvazku

Očnice SKA5 slouží k ochraně lanka před prodřením a proštípnutím o uvázanou část. Bez očnice se lanko vlivem chvění stroje velmi rychle prodře a spínač se stane nefunkční. V momentě přetržení může vlivem tahu pružiny část úvazku způsobit zranění.

Úvazek u SKA5Svorka SKL5 se instaluje co nejtěsněji ke konci očnice SKA5.  Tato svorka zajišťuje těsnost uložení lanka v očnici a zabraňuje jejímu vyvlečení. Při dotahování lanka RL5 je nutné vzít v úvahu, že plastový povrch má 3mm tloušťku a přílišným dotažením se plast nevratně poškodí. Stlačení musí být takové, aby nedošlo k narušení izolace a zároveň, aby spoj byl pevný a neklouzavý.

 

Druhý úvazek SKL5Druhá lanová svorka SKL5 doplňuje spoj úvazku a pojišťuje úvazek před uvolněním první lanové svorky. Druhou lanovou svorku doporučujeme instalovat do 200mm od  lanové svorky u očnice. Vznikne li průvěs lanka mezi očnicemi, tak je nutné jej stáhnout červenou izolační páskou.

Sestavení pružiny a řetízku

Sestavení pružinyPružina SPF-W a řetízek jsou dvě samostatné části, které se také tak instalují. Řetízek a pružina se nasadí na pevné straně na otevřené oko a to v popsaném pořadí. Řetízek je vždy nasazen první. Na druhé straně pružiny se řetízek a pružina provleče řádně sestaveným úvazkem. Opět je nutné aby řetízek byl pod okem pružiny a směřoval k zemi.

 

Sestavení pružiny

 

Sestavení řetízkuPři odmotávání lanka z cívky a jeho instalaci, bude lanko mít tendenci se přetáčet. Toto přetočení má za následek namotaní řetízku na pružinu. Dojde li k této situaci, tak je nutné pružinu s řetízkem nebo napínací zámek odpojit a lanko přetočit zpět. Upozorňujeme, že se otočení lanka může v průběhu prvních hodin po instalaci zopakovat. Důsledkem je nevhodné odvinutí lanka z cívky. Pro tyto případy doporučujeme lanko odmotat, ustřihnout potřebnou délku a volně položit na chvíli na zem.