AKTUALITY

Práce při montáži

Montáž lankových spínačů vyžaduje odbornost v této oblasti činnosti. Nedoporučujeme provádět práce s pracovníky neznalými obdobných provozů a/nebo pracovníky, kteří nemají zkušenosti s pracemi na pásových dopravnících.

Před montáží si vyžádejte nebo si vypracujte

Technické řešení pro umístění a montáž bezpečnostních prvků a dalších  uvedených komponentů

respektive si jej vyžádejte od poptávajícího před podáním nabídky. Dokument je součástí montážní dokumentace a obsahuje základní a zássadní pravidla montáže, které řeší některé detaily instalace. Dokument Vám podstatně pomůže při rozvrhu nákladů na montáž. 

Výpis obsahu dokumentu:

 1. Úvod
 2. Struktura dokumentace
 3. Legislativní požadavky
 4. Obecná základní pravidla instalace a umístění
 5. Pravidla pro strojní montáž
 6. Popis konkrétní aplikace - popis instalace a umístění každého montovaného komponentu
 7. Seznamy
 8. Záznamy o změnách

K tomuto dokumentu jsou přiřazeny výkresy a fotodokumenace. Další informace jsou v prospektu "Montážní dokumentace"

Montážní dokumentace

Z montážní dokumentace je možné vytvořit detailní pracovní postupy a harmonogramy práce. Některé pracovní postupy včetně časové náročnosti jsou napsány v dalších částech.

Naše firma Vám nabízí vypracování montážní dokumentace instalace bezpečnostních prvků pro vaše strojní zařízení.

 

Popis činností pro provedení montáže lankových spínačů:

Níže uvedený popis vychází z existující montážní dokumentace a provedení prací na stávající dopravník. Není li vytvořena, tak je nutné počítat z rozšířením prací zejména na začátku prací o zdokumentování a schválení vaši instalace. Bez těchto úkonů nelze provést řádná kontrola a smysl instalace.

 1. Objednání lankových spínačů a výroba konzol
 2. Zahájení prací na místě provedením bezpečnostního školení pro vstup na pracoviště a jejich provedení
 3. Rozměření instalace vodících ok a spínačů na dopravníku
 4. Instalace krajních vodících ok včetně ocelových konzolí a konzoly lankového spínače
 5. Instalace ostatních vodících ok včetně ocelových konzolí
 6. Sestavení příslušenství lankového spínače a jeho seřízení
 7. Provedení zkoušek měřením a funkční zkoušky
 8. Zaškolení obsluh

Pro skutečné ukončení instalace je nutné vždy upravit místní provozní předpis - zkratka MPP a zaškolené obsluhy s tímto dokumentem prokazatelně seznámit.

Časová náročnost na instalaci oboustranného lankového spínače

V níže popsané tabulce je zobrazena činnost jedné skupiny pětičlenné pracovníků, která provádí kompletní instalaci oboustranného lankového spínače na stávající pásový dopravník v prostředí s nebezpečím hořlavých prachů. Počet pracovníků je stavoven legislativními předpisy platné pro provozovny dozorované ČBÚ a TIČR.

Popisovaná montáž nezahrnuje elektroinstalaci. Jde pouze o strojní montáž bez kabelových tras a kabelů.

Minimální součet absolutního času nelze již snížit ani záměnou jiné technologie montáže.

Celkový součet se všemi pracovníky lze snížit pouze u montáží v prostředích, které dovolují použít nižší počet pracovníků v pracovní skupině.

V tabulce je vidět časová náročnost v pracovních dnech instalace na vytipované čtyři nejběžnější délky dopravníku. Časy montáže lze samozřejmě upravit podle skutečnosti a to přepočtem konkrétních montážních úkolů. Některé úkony budou časově beze změny.

Dílčí konkrétní činnosti včetně časových údajů jsou popsány v dalších kapitolách.

Tabulka postupu montáže a činností jednotlivých pracovníků
Dopravník 51m 51m 100m 100m
Počet oboustranných spínačů na dopravníku 1 2 1 2
Činnost prac.dny prac.dny prac.dny prac.dny
Dodávka lankových spínačů a výroba konzol - průměrná lhůta 20 20 20 20
Zahájení prací na místě provedením bezpečnostního školení pro vstup na pracoviště a jejich provedení 0,5 0,5 0,5 0,5
Rozměření instalace vodících ok a spínačů na dopravníku 0,5 1 0,5 1
Instalace krajních vodících ok včetně ocelových konzolí a konzoly lankového spínače 0,5 1 0,5 1
Instalace ostatních vodících ok včetně ocelových konzolí 2 4 4 8
Sestavení příslušenství lankového spínače a jeho seřízení 0,5 1 0,5 1
Provedení zkoušek měřením a funkční zkoušky 0,5 1 0,5 1
Zaškolení obsluh 0,5 0,5 0,5 0,5
Celkem pracovní dny - práce 5 9 7 13
Celkem pracovní dny dodávka s montáží 25 29 27 33

Minimální časová náročnost na rozměření vodících ok a oboustranného lankového spínače na pásový dopravník

V níže popsané tabulce je zobrazena činnost skupiny pracovníků, která připravuje montáž příslušenství jednoho oboustranného lankového spínače na stávající pásový dopravník v prostředí s nebezpečím hořlavých prachů. Počet pracovníků je stavoven legislativními předpisy platné pro provozovny dozorované ČBÚ a TIČR.

Minimální součet absolutního času nelze již snížit ani záměnou jiné technologie montáže.

Celkový součet se všemi pracovníky lze snížit pouze u montáží v prostředích, které dovolují použít nižší počet pracovníků v pracovní skupině.

Tabulka postupu montáže a činností jednotlivých pracovníků
Rozměření lankového spínače 2x25m   Pracovník
absol. svářeč zámečník vedoucí skupiny hasič pomocník svářeče
minuty minuty stav minuty stav minuty stav minuty stav minuty stav
1 Kontrola celého úseku montáže z konstrukčního hlediska a čtení instrukcí z výkresů montážní dokumentace 15 15 pracuje 15 pracuje 15 pracuje Přípravné práce pro zahájení montáže. Jejich pracovní čas je započítán také.
2 Rozměření míst s označením na dopravníku vodících ok v souladu s pravidly a montážní dokumentací. 35 35 pracuje 35 pracuje 35 pracuje
3 Kontrola celého úseku z konstrukčního hlediska rozkreslených bodů montáže a ověření výšky od podlahy pro instalaci lanka. Kontrola zahrnuje také ověření možnosti bezpečné montáže kabelových tras pro spínač.  15 15 pracuje 15 pracuje 15 pracuje
  Celkem 65                    

Příprava montáže jednoho oboustranného spínače trvá minimálně 65 minut ve skupině 3 pracovníků. Zbylí dva pracovníci provádějí práce k zahájení montážních prací přípravou pracovních míst (donáška materálu, voda, energie, apod.).

Přidáme li čas pro vyřízení příkazu "B" pro provedení prací, úkony související s přesunem na pracoviště je pro tuto práci potřeba minimálně jedné poloviny pracovního dne v pracovní skupině o 5 pracovnících.

To znamená, že pro zahájení prací montáže jednoho lankového spínače je nutné počítat se 5-ti zkušenými pracovníky po dobu poloviny pracovního dne.

Minimální časová náročnost na montáž oboustranných lankových spínačů s konzolí

V níže popsané tabulce je zobrazena činnost skupiny pracovníků, která instaluje jeden oboustranný spínač s ocelovou konzolí na stávající pásový dopravník v prostředí s nebezpečím hořlavých prachů. Počet pracovníků je stavoven legislativními předpisy platné pro provozovny dozorované ČBÚ a TIČR.

Minimální součet absolutního času nelze již snížit ani záměnou jiné technologie montáže, např. vrtáním a šroubováním konzol.

Celkový součet se všemi pracovníky lze snížit pouze u montáží v prostředích, které dovolují použít nižší počet pracovníků v pracovní skupině.

Tabulka postupu montáže a činností jednotlivých pracovníků
      Pracovník
  Konzole pro spínač absol. hasič svářeč pomocník svářeče zámečník vedoucí skupiny
    minuty minuty stav minuty stav minuty stav minuty stav minuty stav
1 Přesun z posledního pracovního bodu k druhému - asi 3metry 3 3 přesun 3 přesun 3 přesun 3 přesun 3 přesun
2 Úklid pracovního prostoru 5 5 pracuje 5 pracuje 5 pracuje 5 pracuje 5 dozoruje
3 Namočení pracovního prostoru min 6m2 - požární ochrana 3 3 pracuje 3 kontroluje         3 kontroluje
4 Obrousit konstrukci 5 5 hlídá 5 chystá svářečku 5 pracuje     5 dozoruje
5 Úprava konzoly - uřezání na míru, obroušení 15 15 hlídá         15 pracuje 15 dozoruje
6 Svar 8 8 hlídá 8 pracuje       pracuje na násled. konzoli 8 dozoruje
7 Obroušení svaru a hran 5 5 hlídá 5 kontroluje svary 5 pracuje 5 dozoruje
8 Namočení pracovního prostoru min 6m2 - požární ochrana 3 3 pracuje 3 chystá přesun     3 kontroluje
9 Očištění před nátěrem 5 5 jde pro vodu 5 chystá přesun 5 pracuje 5 dozoruje
10 Nátěr základní barva 3 3 jde pro vodu   pracuje na násled. konzoli 3 pracuje 3 kontroluje
11 Nátěr povrchová ochranná barva 3 3 jde pro vodu 3 pracuje 3 kontroluje
12 Montáž 4 4 hlídá     4 pracuje 4 kontroluje
13 Hrubý úklid pracoviště 3 3 hlídá 3 pracuje 3 pracuje 3 pracuje 3 kontroluje
  Celkem 65                    

Instalace jedné konzoly pro oboustranný spínač trvá minimálně 65 minut ve skupině 5 pracovníků.

Připočteme li Instalaci krajních vodících ok včetně konzol pro získání roviny budoucího lanka například u dopravníku o délce 51 metrů, tak je součet minimálních minut 157 t.j. asi 2,6 pracovní hodiny bez přestávky.

K této absolutní hodnotě je nutné připočítat prvotní rozměření poloh všech vodících ok a spínače s montážní dokumentace.

Přidáme li přestávku, vyřízení příkazu "B" pro svařování, úkony související s přesunem na pracoviště a jeho zajištění tak pro každý pracovní den t.j. ze zákona 8,5 hod na pracovníka (nebo li 40 hod. týdně) je pro tuto instalaci potřeba minimálně dvou pracovních dnů v pracovní skupině o 5 pracovnících.

To znamená, že pro instalaci jednoho spínače a dvou krajních vodících ok s konzolí včetně prvotního zaměření je nutné počítat s 5-ti zkušenými pracovníky po dobu jednoho pracovního dne.

Minimální časová náročnost na montáž vodících ok s konzolí

V níže popsané tabulce je zobrazena činnost skupiny pracovníků, která instaluje jedno vodící oko i s ocelovou konzolí na stávající pásový dopravník v prostředí s nebezpečím hořlavých prachů. Počet pracovníků je stavovel legislativními předpisy platné pro provozovny dozorované ČBÚ a TIČR.

Minimální součet absolutního času nelze již snížit ani záměnou jiné technologie montáže, např. vrtáním a šroubováním konzol.

Celkový součet se všemi pracovníky lze snížit pouze u montáží v prostředích, které dovolují použít nižší počet pracovníků v pracovní skupině.

Tabulka postupu montáže a činností jednotlivých pracovníků
      Pracovník
  Vodící oko s konzolí absol. hasič svářeč pomocník svářeče zámečník vedoucí skupiny
    minuty minuty stav minuty stav minuty stav minuty stav minuty stav
1 Přesun z posledního pracovního bodu k druhému - asi 3metry 3 3 přesun 3 přesun 3 přesun 3 přesun 3 přesun
2 Úklid pracovního prostoru 5 5 pracuje 5 pracuje 5 pracuje 5 pracuje 5 dozoruje
3 Namočení pracovního prostoru min 6m2 - požární ochrana 3 3 pracuje 3 kontroluje         3 kontroluje
4 Obrousit konstrukci 3 3 hlídá 3 chystá svářečku 3 pracuje     3 dozoruje
5 Úprava konzoly - uřezání na míru, obroušení 5 5 hlídá         5 pracuje 5 dozoruje
6 Svar 5 5 hlídá 5 pracuje       pracuje na násled. oku 5 dozoruje
7 Obroušení svaru a hran 2 2 hlídá 2 kontroluje svary 2 pracuje 2 dozoruje
8 Namočení pracovního prostoru min 6m2 - požární ochrana 3 3 pracuje 3 chystá přesun     3 kontroluje
9 Očištění před nátěrem 5 5 jde pro vodu 5 chystá přesun 5 pracuje 5 dozoruje
10 Nátěr základní barva 3 3 jde pro vodu   pracuje na násled. konzoli 3 pracuje 3 kontroluje
11 Nátěr povrchová ochranná barva 3 3 jde pro vodu 3 pracuje 3 kontroluje
12 Montáž a seřízení oka 3 3 hlídá     3 pracuje 3 kontroluje
13 Hrubý úklid pracoviště 3 3 hlídá 3 pracuje 3 pracuje 3 pracuje 3 kontroluje
  Celkem 46                    

Instalace jednoho vodícího oka trvá minimálně 46 minut ve skupině 5 pracovníků.

Připočteme li počet vodících ok například u dopravníku o délce 51 metrů, u kterého je použito 17 vodících ok včetně konzol, tak je součin minimálních minut 782 t.j. asi 13 pracovních hodin bez přestávky.

Přidáme li přestávku, vyřízení příkazu "B" pro svařování, úkony související s přesunem na pracoviště a jeho zajištění tak pro každý pracovní den t.j. ze zákona 8,5 hod na pracovníka (nebo li 40 hod. týdně) je pro tuto instalaci potřeba minimálně dvou pracovních dnů v pracovní skupině o 5 pracovnících.

To znamená, že pro instalaci 17 vodících ok s konzolí je nutné počítat s 5-ti zkušenými pracovníky po dobu dvou pracovních dní.

Minimální časová náročnost na sestavení oboustranného lankového spínače

V níže popsané tabulce je zobrazena činnost skupiny pracovníků, která sestavuje příslušenství jednoho oboustranného lankového spínače na stávající pásový dopravník v prostředí s nebezpečím hořlavých prachů. Počet pracovníků je stavoven legislativními předpisy platné pro provozovny dozorované ČBÚ a TIČR.

Minimální součet absolutního času nelze již snížit ani záměnou jiné technologie montáže.

Celkový součet se všemi pracovníky lze snížit pouze u montáží v prostředích, které dovolují použít nižší počet pracovníků v pracovní skupině.

Tabulka postupu montáže a činností jednotlivých pracovníků
      Pracovník
  Sestavení lankového spínače 2x25m absol. hasič svářeč pomocník svářeče zámečník vedoucí skupiny
    minuty minuty stav minuty stav minuty stav minuty stav minuty stav
1 Rozvinutí lanka RL5 a střih s rezervou na míru 10 10 pracuje 10 pracuje         10 dozoruje
2 Sestavení napínacích šroubů SPS6 s kontra matkami 9         9 pracuje 9 pracuje 9 dozoruje
3 Instalace napínacho šroubu na lanko 2x 8 8 pracuje 8 pracuje 8 pracuje 8 pracuje 8 dozoruje
4 Instalace pružiny a řetízku na koncové oko 2x 2 2 pracuje     2 pracuje     2 dozoruje
5 Instalace napínacího šroubu na spínač 2x a natažení lanka přes vodící oka 10 10 pracuje 10 pracuje 10 pracuje 10 pracuje 10 dozoruje
6 Instalace lanka k pružině a řetízku. 8 8 pracuje 8 pracuje         8 dozoruje
7 Instalace lanka k pružině a řetízku. 8         8 pracuje 8 pracuje 8 dozoruje
8 Seřízení lanka a spínače 15 15 pracuje 15 pracuje     15 pracuje 15 kontroluje
9 Provedení předběžných zkoušek 5 5 pracuje 5 pracuje 5 pracuje 5 pracuje 5 kontroluje
  Celkem 75                    

Sestavení příslušenství jednoho oboustranného spínače trvá minimálně 75 minut ve skupině 5 pracovníků.

Přidáme li čas pro vyřízení příkazu "B" pro provedení prací, úkony související s přesunem na pracoviště je pro tuto práci potřeba minimálně jedné poloviny pracovního dne v pracovní skupině o 5 pracovnících.

To znamená, že pro provedení zkoušek jednoho lankového spínače je nutné počítat s 5-ti zkušenými pracovníky po dobu poloviny pracovního dne.

Minimální časová náročnost na provedení zkoušek lankového spínače

V níže popsané tabulce je zobrazena činnost skupiny pracovníků, která provádí výchozí měření a zkoušky sestaveného  jednoho oboustranného lankového spínače na stávající pásový dopravník v prostředí s nebezpečím hořlavých prachů. Počet pracovníků je stavoven legislativními předpisy platné pro provozovny dozorované ČBÚ a TIČR a potřebnosti při provedení měření.

Minimální součet absolutního času nelze již snížit ani záměnou jiné technologie zkoušek.

Tabulka postupu montáže a činností jednotlivých pracovníků
Provedení zkoušek lankového spínače 2x25m   Pracovník
absol. svářeč zámečník vedoucí skupiny provozovatel  provozovatel 
minuty minuty stav minuty stav minuty stav minuty stav minuty stav
1 Kontrola celého úseku montáže z konstrukčního hlediska a čtení instrukcí z výkresů montážní dokumentace 15 15 pracuje 15 pracuje 15 pracuje Doporučujeme přítomnost zodpovědných pracovníků provozovatele
2 Provedení měření a zkoušek dle předpisů a zápis do protokolu. 60 60 pracuje 60 pracuje 60 pracuje
3 Provedení funkčních zkoušek dle předpisu v MPP a zápis do protokolu. 45 45 pracuje 45 pracuje 45 pracuje
  Celkem 120                    

Příprava montáže jednoho oboustranného spínače trvá minimálně 120 minut ve skupině 3 pracovníků.

Přidáme li čas pro vyřízení příkazu "B" pro provedení zkoušek, úkony související s přesunem na pracoviště je pro tuto práci potřeba minimálně jedné poloviny pracovního dne v pracovní skupině o 3 pracovnících.

To znamená, že pro provedení zkoušek jednoho lankového spínače je nutné počítat se 3. zkušenými pracovníky po dobu poloviny pracovního dne.