AKTUALITY

Automatizace pásových dopravníků

Tato část je zaměřena na automatizaci pásových dopravníků pro dopravu sypkých hmot a přidružených zařízení pro zpracování nerostných surovin. Následující produkty představují komplexní řešení automatizace od dokumentace až po dílčí jednotlivé výrobky pro spínání, snímání a detekci materiálu. Produkty jsou aplikovatelné převážně v těžkém průmyslu v prostředí kamenolomů, pískoven, uhelných dolů, lomů ostatních nerostných surovin, zauhlování elektráren a tepláren atd.

Naše nabídka technologie měření a řízení je odlišná oproti běžným standardům  používaných ve světě. Uvedené snímače a spínače nevyžadují údržbu po dobu své životnosti. Některé výrobky se díky svým vlastnostem používají více jak 50 let (SHR-2).

Pro systém řízení PLC, měniče a komunikace jsou použity nejnovější technologie, které zajišťují zpracování informací ze snímačů a přesnou regulaci chodu dopravníků. Obecně v našich aplikacích používáme ekonomicky nejvýhodnější prvky s dlouhou životností v těžkých podmínkách.

Vybavení jednotlivých dopravníků vychází z bezpečnostních a strojních požadavků oborové normy (ČSN) EN 620+A1 a dalších návazných.

Základní výbava dopravníků:

1) Nouzové zastavení bude provedeno pomocí lankových spínačů po celé délce dopravníku z jedné strany a vhodně umístěných stop tlačítek (EN 12100, EN 620+A1)
2) Signalizace rozjezdu (EN 620+A1), podél dopravníku zvuková a světelná
3) Hlídání rotace na výsypné straně dopravníku (EN 620+A1)
4) Hlídání rotace na násypné straně (EN 620+A1)
5) Hlídání závalu na výsypné straně dopravníku (EN 620+A1)
6) Hlídání vybočení pásu dopravníku (EN 620+A1)
7) Hlídání roztržení pásu dopravníku (EN 620+A1)
8) Měření teplot poháněcí stanice
9) Měření teplot výsypné hlavy
10) Měření teplot vratné stanice
11) Měření teplot převodovek
12) Snímače provozních hodnot (odbrzdění, polohy napínacích závaží, napínací síla lana vozíku, atd.) (EN 620+A1)
13) Automatizační jednotka RDP 444 (EN 60204-1) vybavená PLC automatem a soft startérem

Technologická výbava dopravníků:
 
1) Detekce kovových předmětů
2) Kamerový systém
3) Pásová váha

Všechny dopravníky budou vzájemně propojeny optickým komunikačním kabelem až do řídícího počítače umístěného v řídící místnosti.

Automatické spouštění bude prováděno obsluhou v řídící místnosti prostřednictvím vizualizačního software. Spouštění bude možné pouze oprávněným osobám Zajištění bezpečnosti bude pomocí hesla a/nebo elektronického klíče.

Vizualizace stavu provozních hodnot bude přístupná také na vnitřní komunikační síti prostřednictvím obrazovek v automatizačních jednotkách RDP a  na servisních PC.

Nouzové zastavení pro pásové dopravníky

Lankový spínač oboustrannýPro těžké provozy doporučujeme a zároveň dodáváme na pásové dopravníky lankové spínače firmy DuK. U spínačů je z velké části zaručena vybavovací funkce nouzového zastavení i při špatném sestavení příslušenství (vyjma dvou případů montáže), které vzniknou při prvotní montáži a mohou tedy být odhaleny při předávacích zkouškách. Typy oboustranného spínače je možné umístit do ohybu – zlomu pásového dopravníku a vést lanko na obě dvě strany bez nutného ukončení.

Jiné typy lankových spínačů s nižším lankovým dosahem zvýšují jejích počet na dopravníku a tím zvýšují i celkový odpor smyčky, která v tomto případě může přesáhnout technické parametry bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní obvod po té nemusí být funkční. Navíc větší množství lankových spínačů prodražuje výslednou investici.

Nedoporučujeme používat jiné příslušenství například lanko – ovládač než od výrobce. I na toto příslušenství je vydáno prohlášení o shodě a byly provedeny zkoušky jako jednoho celku. Použitím například jiného lanka – ovládače nebudou souhlasit technické parametry uvedené v uživatelské příručce k daným spínačům a výrobek nemusí správně plnit svou funkci.

Obejití lanka kolem dopravníku nebo přes překážky dle nové normy ČSN EN ISO 13850 již nelze provést. Byla zrušena poznámková část z původní normy ČSN EN 418, která to za určitých podmínek dovolovala. Vodící kladky pro montáže nedoporučujeme. Používáme je ve výjimečných případech. Vyžadují častou a nepřetržitou údržbu a při zatažení lanka nebo otřesy může dojít k vyvlečení s dráhy kladky.

Uvedené spínače nabízíme na základě technických parametrů a provozních podmínek. Základním parametrem pro určení typu je teplota prostředí, ve kterém budou instalovány spínače. Podle tohoto parametru se vybírá typ, který se svými mechanickými vlastnostmi nejvíce přibližuje  požadavkům daného prostředí.

Snímače prokluzu dopravníku

SHR 2

Prokluz pásového dopravníku způsobí nedostatečné otáčky vratného nebo pohonného bubnu oproti nastaveným nominálním otáčkám ve vyhodnocovací jednotce. Pro zjištění prokluzu vyrábíme a dodáváme sestavu indukčního snímače SHR 2 nebo SHR 3, magnetu MHR-2 až MHR-5.

Robustní provedení umožňuje jejich použití v nejtěžších provozních podmínkách, např. pro kontrolu pásových dopravníků, třídiček nebo vibračních podavačů v kamenolomech. Vyznačuje se vysokou mechanickou odolností a spolehlivě pracuje ve velkém teplotním rozsahu. Snímač nepotřebuje napájení.

K vyhodnocení impulsů vyrábíme dvoukanálovou vyhodnocovací jednotku VHR-10M.

Snímače závalu v přesypu dopravníku

Aplikace RHP-5Závalem se rozumí ucpání výstupního přesypu pásového dopravníku. K identifikaci závalu jsme zkonstruhovali snímač přesypu RHP-5 pro sýpký materiál jemné až střední zrnitosti, které svými vlastnostmi (např. agresivita, abrazivita) nezpůsobí nežádoucí mechanické poškození konstrukce snímače.

Snímač bezproblémově indikuje zahlcení přesypu uhlím, železnou rudou, vápencem, štěrkem, různými meziprodukty, hlušinou, koksem, a materiály vytvářející hromady.

Na obrázku je znázorněná nejpoužívanější aplikace RHP-5. V horní části je nakreslené optimální umístění spínače, které nevyžaduje úpravu přesypu. Nevýhodou této aplikace je indikace závalu až po naplnění celé svodky materiálem.

Nejúčinější detekce závalu je ve spodní části svodky viz. spodní nákres. Instalace vyžaduje však úpravu konstrukce svodky.

 

Pro indikaci záválu lze ještě využít náš výrobek vodivostní systém BOS nebo vrtulkové smínače firmy MBA. které také naleznete na našich stránkách.

Snímače vybočení pásu dopravníku

Spínač vybočeníVybočením se rozumí vyjetí pásu ze své dráhy. Pro indikaci vybočení pásu dopravníků jsou vybrány spínače typu LHPE-10/2-L50VCZ firmy DuK Rozmísťují se v párech na pravé a levé straně. V případě vychýlení pásu z jeho předpokládané dráhy působí okraj pásu na válcovou páku tohoto spínače a tlačí proti vratné síle vnitřní pružiny.

Spínače vybočení s označením písmenem V mají dva moduly kontaktů A a B, které spínají ve dvou úhlech natočení. Při vychylovacím úhlu nad 8° následuje přepnutí kontaktů B. Při vychylovacím úhlu nad 15°  přepnou kontakty A. Maximální výchylka válcové páky je 75°. Jakmile se vybočení sníží pod uvedené úhly, tak příslušné kontakty se přepnou zpět. U této varianty spínače se nepoužívá blokovací zařízení pro aretaci polohy spínače vybočení.

Obecným pravidlem umístění spínačů je před výsypným místem a za násypným místem dopravníku. Kdy jsou snímače vybočení nutné rozhoduje strojní konstruktér. Strojní konstruktér může použít automatické vyrovnávací stolice, které zabrání vyjetí pásu z dráhy. Avšak tyto stolice musí být udržovány funkční. U dlouhých tras asi nad 400 metrů se spínače vybočení instalují i uprostřed dopravníku.

Doporučujeme spínače také instalovat za každou násypkou. Nevhodným uložením materiálu na pás může pás za násypkou vyjíždět z dráhy.

Koncový spínač pro indikaci přetržení pásu nebo překročení havarijní polohy

Koncový spínač nouzového zastavení s aretacíPohyblivý dopravník

Koncové spínače nouzového zastavení se zpravidla umísťují na koncích dráhy dopravníku za posledními technologickými spínači poloh. Tyto spínače mají vždy aretaci a minimálné červenou páku.

Technologické spínače v provedení bez aretace mají žlutou páku a slouží k indikaci polohy pojezdu. Po jejich aktivaci se pojezd dopravníku zastaví nebo přepne na pohyb opačný.

 

Napínací stanice

Koncový spínač pro kontrolu přetržení pásu dopravníku se umístí v napínací stanici. Páka se nastaví z kolmé polohy na vodorovnou a spínač se připevní na konstrukci napínací stanice. Na pohyblivou část se připevní nájezdové pravítko pro sepnutí koncového spínače. Při přetržení pásu se závaží uvolní a spadne dolů. Při pádu závaží najede nájezdové pravítko na spínač a aktivuje jej. Na obrázku je schématicky nakresleno umístění spínače v napínací stanici.

Zvuková a světelná signalizace

 

Zvuková a světelná signalizace

FL-02 Maják LED v robustním provedení s ocelovým košem. Skříň nerez ocel. Provedení červená barva. Obsahuje potřebné svorky a vývodky pro smyčkování a napojení houkačky.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

Maják IP65 SPMOD Maják LED z tvrzeného plastu. Provedení červená barva.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -

Houkačka IP65 SPMOD Multifunkční houkačka vyrobená z tvrzeného plastu. Provedení bílá barva.

Katalogový list

Stáhnout

Návod k použití

- nedostupný -